SLO|ANG
Plus Revizija d.o.o.

Objave v letu 2016

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2015


1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe


1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.


1.2. Lastništvo revizijske družbe :

- Na dan 31.12.2015 sta družbenika družbe Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka z 80 % deležem in Silvester Zaman, pooblaščeni revizor z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe.


2. Opis mreže ter njene pravna in strukturne ureditve

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje tudi z družbami Aktiva biro RDR d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec, P.E.S. d.o.o., Idrija, Perpetia d.o.o., Ljubljana ter s samostojnimi podjetnicami, Irena Rutnik s.p., Mislinja, Nelka Žužek s.p., Ljubljana in Melita Vrečko s.p., Celje.

Sodelovanje z navedenimi drugimi družbami temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).


3. Upravna struktura družbe

Na dan 31.12.2015 je direktorica družbe Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka, prokurist družbe pa Silvester Zaman, pooblaščeni revizor.


4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Direktorica družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe direktorica družbe izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Direktorica družbe tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.


5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen junija, septembra in oktobra leta 2012.


6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

V zadnjem poslovnem letu nismo izvedli obvezne revizije za nobeno družbo, katere vrednostni papirji so uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev


7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

- z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe
- z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorica družbe in prokurist družbe (oba tudi kot družbenika družbe) s pisno izjavo zagotovita in potrjujeta, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Direktorica družbe udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da udeleženci teh programov nato na skupnih rednih mesečnih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev in revizorjev naše družbe izmenjujejo nova spoznanja iz teh programov.


9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2015 so znašali 348 tisoč EUR od tega :

- čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov 259 tisoč EUR
- čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil 65 tisoč EUR
- čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev 24 tisoč EUR


10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

Direktorica družbe :
Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka

Prokurist družbe :
Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

Trzin, 22.03.2016Natisni stran