SLO|ANG
Plus Revizija d.o.o.

Objave v letu 2013

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2012

1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
1.2. Lastništvo revizijske družbe : Družbenika družbe na dan 31.12.2012 sta Silvester Zaman z 80 % deležem in Sonja Zaman z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe


2. Opis mreže ter njene pravna in strukturne ureditve

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje z revizijsko družbo PIT revizija d.o.o., Trzin. Družbi medsebojno sodelujeta, si delita nekatere skupne stroške poslovanja in uporabljata skupno poslovno strategijo. S to družbo ima v skladu s 70. členom zakona o revidiranju tudi sklenjeno pogodbo, da bo ena družba v primeru višje sile zaradi nezmožnosti druge družbe dokončala revizijo po pogodbi, ki jo je sklenila druga družba. Družbi imata sklenjen tudi dogovor v zvezi z obvladovanjem kakovosti opravljanja poslov.

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje tudi z družbami Aktiva biro RDR d.o.o., Ljubljana, Plus R&R d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec, Ljubljana, P.E.S. d.o.o., Idrija, PIT revizija d.o.o., Trzin, Loris d.o.o., Dravograd, Perpetia d.o.o., Ljubljana, Digesta d.o.o., Ljubljana, Markovič d.o.o., Žalec, DVS Svetovanje d.o.o. ter s samostojnimi podjetnicami Rozman Nada s.p., Žalec, Melita Vrečko s.p., Celje in Kristina Berlec s.p., Kamnik.

Sodelovanje z navedenimi drugimi družbami (ki se ukvarjajo z računovodsko dejavnostjo) temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).


3. Upravna struktura družbe

Direktorici družbe :

- Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka,
- Saša Žižek, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnim

Prokurist družbe :

- Silvester Zaman, pooblaščeni revizor


4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Direktorica družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.


5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen junija, septembra in oktobra leta 2012.


6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

V zadnjem poslovnem letu nismo izvedli obvezne revizijo za nobeno družbo, katere vrednostni papirji so uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev


7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

- z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe
- z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v skladu z določili 44. in 45. člena ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorici družbe, prokurist družbe in oba družbenika družbe s pisno izjavo zagotovijo in potrjujejo, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da udeleženci teh programov nato na skupnih rednih mesečnih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev in revizorjev naše družbe izmenjujejo nova spoznanja iz teh programov.


9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2012 so znašali 550 tisoč EUR od tega :

- čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov 467 tisoč EUR
- čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil 59 tisoč EUR
- čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev 24 tisoč EUR


10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

Prokurist družbe :
Silvester Zaman, pooblaščeni revizorNatisni stran