SLO|ANG
Plus Revizija d.o.o.

Objave v letu 2009

 

Letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zrev-2
družbe PLUS REVIZIJA d.o.o. za leto 2008


1. Pravna struktura in lastništvo revizijske družbe

1.1. Pravna struktura : družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
1.2. Lastništvo revizijske družbe : Družbenika družbe na dan 31.12.2008 sta Silvester Zaman z 80 % deležem in Sonja Zaman z 20 % deležem v osnovnem kapitalu družbe


2. Opis mreže ter njene pravna in strukturne ureditve

Družba pri izvajanju revidiranja sodeluje z revizijsko družbo Epis d.o.o., Celje in družbami Aktiva biro RDR d.o.o., Ljubljana, Plus R&r d.o.o., Ljubljana, Mani d.o.o., Žalec, Černe consulting d.o.o., Ljubljana, P.E.S. d.o.o., Idrija, PIT d.o.o., Trzin, Loris d.o.o., Dravograd, Perpetia d.o.o., Ljubljana, Digesta d.o.o., Ljubljana, Faza d.o.o., Vrhnika, Markovič d.o.o., Žalec, Krajcar d.o.o., Dramlje ter samostojno pojetnico Rozman Nada s.p., Žalec.

Sodelovanje z navedenimi drugimi družbami (ki se ukvarjajo z revizijsko ali računovodsko dejavnostjo) temelji na sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju, kjer so navedeni vsi posamezni izvajalci revidiranja, ter podrobno določeni pogoji sodelovanja in odgovornost izvajalcev glede spoštovanja vseh pravil revidiranja (zakona o revidiranju, mednarodnih standardov revidiranja, poklicne etike in neodvisnosti…).


3. Upravna struktura družbe

Direktorice družbe :

- Viktorija Vehovec, pooblaščena revizorka in pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij
- Danica Kržišnik, pooblaščena revizorka,
- Saša Žižek, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnim

Prokurist družbe :

- Silvester Zaman, pooblaščeni revizor


4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Obvladovanje kakovosti je ena od pomembnejših stalnih nalog naše družbe. Ena od direktoric družbe je posebej zadolžena za obvladovanje kakovosti revizijskega dela in za notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in revizijskih skupin.

Obvladovanje kakovosti izvajamo po sprejetem »Pravilniku o obvladovanju kakovosti revizijskega dela«.

Pravilnik določa postopke izvajanja revidiranja od priprave ponudbe do oddaje revizorjevega poročila in vključuje tudi postopke pri izdelavi delovnega gradiva ter njegovega arhiviranja.

Dodatno in posebej smo sprejeli tudi »Navodilo glede postopkov za pregled delovnega gradiva« in »Navodilo za izdelavo, uporabo in shranjevanje delovnega gradiva«.

Notranji nadzor nad delom pooblaščenih revizorjev in strokovne ekipe direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, izvaja tekoče po sprejetem »letnem programu notranjega nadzora nad delom vodij revizijskih skupin«.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, tako tudi izjavlja, da je sistem notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe v naši družbi vzpostavljen in učinkovito deluje.

 
5. Navedba, kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2

 Zadnji nadzor iz četrte alineje prvega odstavka 74. člena ZRev-2 je bil opravljen oktobra leta 2003.


6. Seznam subjektov, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev katerekoli države članice, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo

1. Intertrade Ita d.d., Tomšičeva 3, Ljubljana
2. Železarna Ravne-Monter Dravograd d.d., Otiški vrh 177, Šentjanž pri Dravogradu
3. Juteks d.d., Ložnica pri Žalcu 53a, Žalec
4. Kompas MTS d.d., Pražakova ulica 43, Ljubljana


7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti revizijske družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost
 
Neodvisnost v  skladu z določili 44.  in 45. člena  ZRev-2 zagotavlja naša družba tako, da vsak izvajalec revidiranja pri vsakem poslu revidiranja :

- z »Izjavo v zvezi s prepovedjo revidiranja v posamezni pravni osebi« zagotavlja in potrjuje, da ni nobenih zakonskih zadržkov, da ne bi smel sodelovati v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za konkretnega naročnika naše družbe 
- z »Izjavo o izvajanju revidiranja« zagotavlja in potrjuje, da v času sodelovanja z našo družbo za naročnike naše družbe  ne opravlja nobenih takih poslov, ki bi mu preprečevali sodelovanje v revizijski ekipi pri poslih revidiranja za naše naročnike

Neodvisnost v  skladu z določili 44.  in 45. člena  ZRev-2 zagotavlja naša družba tudi tako, da direktorice družbe, prokurist družbe in oba družbenika družbe s pisno izjavo zagotovijo in potrjujejo, da za vse sklenjene posle revidiranja v poslovnem letu ni glede neodvisnosti nobenih zakonskih zadržkov, ki bi družbi onemogočali izvedbo posla revidiranja za vsakega posameznega naročnika.

 

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka 48. člena ZRev-2

»Pravilnik o obvladovanju kakovosti revizijskega dela« podrobneje določa tudi obveze pooblaščenih revizorjev in revizorjev pri sprotnem dodatnem strokovnem izobraževanju in seznanjanju  z novostmi in spremembami predvsem na področju revizijske in davčne zakonodaje ter računovodskimi in revizijskimi standardi.

Direktorica družbe, odgovorna za obvladovanje kakovosti, udeležbo na programih dodatnega izobraževanja organizira tako, da udeleženci teh programov nato na skupnih rednih mesečnih strokovnih srečanjih pooblaščenih revizorjev in revizorjev naše družbe  izmenjujejo nova spoznanja iz teh programov.


9. Finančni podatki, ki kažejo na pomembnost revizijske družbe, kot so skupni promet, razdeljen na plačila od obveznih revizij letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter plačila za druge storitve, ki niso povezane z revizijo

Čisti prihodki iz prodaje storitev v letu 2008 so znašali                      788 tisoč EUR od tega :

- čisti prihodki iz storitev revidiranja računovodskih izkazov       677 tisoč EUR
- čisti prihodki iz storitev drugih poslov dajanja zagotovil            77 tisoč EUR
- čisti prihodki iz drugih (nerevizijskih) storitev                          34 tisoč EUR


10.  Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Prejemki za pooblaščene revizorje, ki so zaposleni v naši družbi, določimo s pogodbo o zaposlitvi, prejemke za pooblaščene revizorje, zunanje sodelavce, pa določimo s pogodbo o sodelovanju.

 

   Prokurist družbe :
Silvester Zaman, pooblaščeni revizor

 

 
 

Natisni stran